Słownik zawiera podstawowe definicje związane z: upadłość konsumencka oraz upadłość firmy

hipoteka, oddłużanie, sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Prawo upadłościowe i naprawcze

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. zawierająca przepisy dotyczące polskiego postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego, regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

Zobowiązanie

stosunek cywilnoprawny pomiędzy osobami prawa cywilnego, regulujący zależności majątkowe i niemajątkowe pomiędzy tymi osobami, które są chronione przez prawo cywilne
świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania; jego celem jest pełne zaspokojenie interesu wierzyciela

Wierzyciel

osoba, której należy świadczyć, której należy się świadczenie

Dłużnik

osoba, która musi świadczyć

Roszczenie

prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby określonego zachowania się

Niewypłacalność

w ujęciu finansowo-ekonomicznym stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Tak rozumianą niewypłacalność należy odróżnić od braku płynności finansowej, tj. stanu w którym dłużnik nie posiada płynnych środków finansowych na bieżącą zapłatę zobowiązań. Brak płynności jest z reguły przejściowy – a zobowiązania mogą zostać zaspokojone ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych wchodzących w skład majątku dłużnika.

Jednakże na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego (w skrócie: puin; szczególnie obowiązującego na gruncie ustawy przed "dużą nowelizacją" z maja 2009 r.) – definicja została skonstruowana nader rygorystycznie.

Definicja legalna zawarta a art. 11 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233) według stanu sprzed nowelizacji stanowiła, iż:

"Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań".

Tak więc za niewypłacalnego można było uznać np. także serwisanta AGD, który pozostawał w zwłoce z terminową naprawą dwóch urządzeń AGD w stosunku do dwóch swych klientów (wierzycieli niepieniężnych).

Nowelizacja z maja 2009 zmodyfikowała przepis art. 11 puin i niejako derogowała definicję legalną bowiem w ustawie nie określa się już wprost "kto jest niewypłacalny" a jedynie "kogo uważa się za niewypłacalnego", i tak:

Art. 11 puin 1."Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych". 2."Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje".

Tym samym w obecnym stanie prawnym – niewypłacalnym jest już dłużnik, który nie uregulował w terminie swych zobowiązań w stosunku do co najmniej dwóch wierzycieli

Syndyk

pod zarządami starych regulacji prawnych – osoba zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Była to funkcja likwidatora majątku w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną.

Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków. Po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka – zawód syndyka stał się zawodem regulowanym
i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndyk jest jest specjalistą zarządzania kryzysowego, menadżerem rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych i Wolnym Zawodem.Syndycy pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi.

W trakcie postępowania upadłościowego syndyk traktowany jest jako kierownik jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Z uwagi na status prawny syndyk jest tzw. zastępcą pośrednim czyli dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu, ale na rachunek upadłego tj. ze skutkiem prawnym dla niego.

Zawodu syndyka nie można zaliczyć do zawodów stricte prawniczych choćby przez to, że posiadanie wykształcenia prawniczego nie jest konieczną przesłanką uzyskania licencji syndyka (wcześniej analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zawodu komornika).

Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciel będzie mógł wybrać, czy zaspokoi się z samej rzeczy np. z sumy uzyskanej z jej sprzedaży, czy też będzie żądał świadczenia pierwotnie przez dłużnika przyrzeczonego.

Wierzytelność niezabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która nie jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciela, będzie on mógł się domagać spełnienia świadczenia wyłącznie na zasadach ogólnych

Zastaw

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; zastaw można ustanowić na ruchomości oraz na niektórych prawach zbywalnych np. akcjach czy obligacjach

Hipoteka

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Hipoteka umowna

hipoteka, która co do zasady powstaje w wyniku umowy zawieranej przez właściciela nieruchomości z wierzycielem, któremu przysługuje podlegająca zabezpieczeniu wierzytelność

Hipoteka kaucyjna

obecnie takiej hipoteki już nie ma

Hipoteka łączna

hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność obciążając więcej niż jedną nieruchomość lub prawo; w przypadku hipoteki łącznej wierzyciel może zaspokoić się według swojego uznania w całości lub w części z każdej z tych nieruchomości lub praw z osobna, z niektórych z nich albo ze wszystkich łącznie

Hipoteka przymusowa

powstaje wskutek orzeczenia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki wydanego na wniosek wierzyciela, który dysponuje dokumentem stwierdzającym bądź uprawdopadabniającym istnienie wierzytelności podlegającej zabezpieczeniu w ten sposób

Restrukturyzacja długu

przekształcenie, zmiana struktury długu; korzystny dla dłużnika proces, w ramach którego dług i formuła jego spłaty są dostosowywane do jego możliwości finansowych, przy uwzględnieniu słusznego interesu wierzyciela

Umorzenie długu

zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia


Masz problem z lesingiem? Zapraszamy do sekcji pomocy prawnej: pomoc prawna w leasingu

Rekomendujemy portal tysięcy ogłoszeń wynajmu nieruchomości: www.najnajem.pl

Słowa kluczowe:

[hipoteka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, słownik, słowniczek, deninicja]