Upadłość konsumencka | Upadłość firmy | Restrukturyzacja

upadłość 

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków zapewnia kompleksowy serwis w zakresie upadłości konsumenckiej, upadłości firmy oraz restrukturyzacji zobowiązań.

Upadłość umożliwia zwolnienie dłużnika z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Upadłość konsumencka

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej oraz restrukturyzacji i umorzenia państwa długów. W ramach tej pomocy w Kancelarii działa wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się obsługą prawną procesów upadłościowych, w tym długów zabezpieczonych rzeczowo np. zastawem lub hipoteką.

Z różnych przyczyn losowych może dojść do sytuacji, w której trwale zaprzestajemy spłaty swoich wymagalnych zobowiązań.  Na skutek wzrostu kursu franka przestaliśmy spłacać kredyt, problemy zdrowotne  spowodowały utratę pracy, kryzys na rynku sprawił, że nasza firma straciła kontrahentów. Przyczyn kłopotów może być wiele, jednak skutek jest ten sam – we znaki dają się wierzyciele, komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, brak jest perspektyw na normalne funkcjonowanie w przyszłości.
 W takim wypadku rozwiązaniem jest podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia upadłości. Jest to pierwszy, niezbędny i najważniejszy warunek uzyskania przynajmniej częściowego oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości:

 • przedsiębiorców
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • rolników indywidualnych


Kancelaria na terenie całego kraju oferuje skuteczną pomoc na każdym etapie postępowania: analiza sytuacji prawno-finansowa Dłużnika,  sporządzenie  wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentacja  Klienta w postępowaniu przed Sądem, jak również po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości – w relacjach z Sądem i syndykiem. Profesjonalna obsługa przez posiadającego wiedzę i doświadczenie pełnomocnika może spowodować, że zyskamy szansę na oddłużenie, zaś  wierzyciele zadowolą się spłatą jedynie części należności. 

Upadłość firmy / upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość firmy opisana jest w Prawie upadłościowym i naprawczym (u.p.u.n.). Jak wynika z art. 5 ust. 1 u.p.u.n. - przepisy tej ustawy stosuje się do dłużników będących przedsiębiorcami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawa definiuje przy tym przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Tym samym nie tylko duże, zasobne spółki, ale także i osoby fizyczne - jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący dowolny rodzaj działalności gospodarczej lub zawodowej - mogą ogłosić upadłość. Posiadają tym samym tzw. zdolność upadłościową. Należy zaznaczyć, iż ustawa przewiduje od powyższej zasady wyjątek - nie można bowiem ogłosić upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. 

Funkcja oddłużeniowa - główny cel upadłości

Upadłość umożliwia zwolnienie dłużnika z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie dłużnika bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie dłużnika z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że dłużnik zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Wychodzimy z założenia, że każde zadłużenie można zrestrukturyzować. W wielu przypadkach Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na poważne umorzenia swoich zobowiązań, sięgające w niektórych sprawach nawet do kilkuset tysięcy złotych. W każdej sprawie pierwszorzędne znaczenie w Kancelarii ma indywidualne podejście do Klienta, właściwe określenie priorytetów oraz opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego.

iSzybki kontakt: kontakt

Hipoteka - restrukturyzacja zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie

 • Restrukturyzacja leasingów i kredytów niezabezpieczonych  i zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie (grupy: przedsiębiorstwa oraz konsumenci)
 • Umorzenie egzekucji z nieruchomości
 • Rozliczenie i ugoda z bankiem / wierzycielem

Zapraszamy do serwisu specjalizującego się oddłużaniem hipotecznym w szerokim zakresie: wykreślenie hipoteki, sprzedaż nieruchomości z hipoteką, zamiana nieruchomości z hipoteką, restrukturyzacja zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie, wypracowanie ugody z bankiem / wierzycielem, wypracowanie planu spłat, umorzenie długu, umorzenie egzekucji komorniczej. Czytaj więcej na: www.hipoteka.ucconsulting.pl

 

iSzybki kontakt: kontakt

Dlaczego warto zlecić nam obsługę sprawy?

 • Jesteśmy skuteczni, działamy szybko i pragmatycznie
 • Zapewniamy "święty spokój" - prowadzimy czynności za dłużnika - prowadzimy do ugody lub porozumienia
 • W zespole pracują doświadczeni prawnicy, analitycy oraz osoby z branży finansowej
 • Posiadamy bogate doświadczenie
 • Pomoc dla naszych klientów to dla nas prawdziwa satysfakcja i pasja
 • Zadowolenie klienta oraz osiągnięcie założonego celu jest dla nas najważniejsze

Co nas charakteryzuje

Nasz zespół specjalistów posiada duże doświadczenie w obsłudze produktów finansowych. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje z instytucjami na szczeblu zarządczym oraz departamentów windykacji i kredytów trudnych. Tam gdzie klient wyczerpał już swoje możliwości dialogu i porozumienia z bankiem lub instytucją finansową - jest miejsce dla naszych prawników i negocjatorów. Każda sprawa możliwa jest do rozstrzygnięcia polubownego na podstawie wypracowanej ugody lub na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie nasi specjaliści w oparciu instrumenty prawne oraz negocjacyjne osiągają sukcesy.

Należy pamiętać, że dialog bezpośredni klienta z bankiem posiada szereg słabości, które bardzo często nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Bardzo często korporacja finansowa utraciła zaufanie do klienta. Pojawienie się zawodowego pełnomocnika w sprawie pozwala stronom na otwarcie na nowo dialogu celem wypracowania ugody, restrukturyzacji, wstrzymania egzekucji lub windykacji.

Zapraszamy! 


Sprawdź także:

Słowa kluczowe:

[hipoteka, oddłużanie hipoteczne, restrukturyzacja kredytu, wykreślenie hipoteki, sprzedaż nieruchomości z hipoteką]